KONTAKT

Valentino Gerl
+385 95 8507 052
integersavjetovanje@gmail.com
Bužanova 12b, Zagreb 10 000

Integer savjetovanje » Novosti » Mjere u EAFRD-u

Osnivanje proizvođačkih grupa

U strukturi poljoprivrednih gospodarstava dominiraju mala gospodarstva prosječno velika do 3 hektara čije površine čine gotovo polovicu ukupno obrađenog poljoprivrednog zemljišta. Cilj ove mjere je potaknuti osnivanje i rad grupa proizvođača, što će dovesti do povećanja koncentracije proizvodnje i ponude, te bolje prilagodbe proizvodnje zahtjevima tržišta, a time i povećanja dodane vrijednost u poljoprivredi. Korisnici su proizvođačke grupe priznate od Ministarstva poljoprivrede. Potpora se odobrava za uspostavu proizvođačkih grupa koje su u rangu malih i srednjih poduzeća. Isplaćuje se u godišnjim paušalnim iznosima na temelju ostvarenog prometa proizvođačke grupe i to tijekom pet godina od datuma priznavanja proizvođačke grupe na temelju njihovog poslovnog plana. Za osnivanje proizvođačkih grupa u prvoj godini isplaćuje se potpora u iznosu 10% vrijednosti proizvodnje plasirane na tržište svojih članova u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini pristupanja proizvođačkoj organizaciji. Najviši iznos potpore za svaku proizvođačku grupu ne može biti veći od 100.000 eura godišnje.

Jačanje suradnje u poljoprivredi, prehrambenom lancu i šumarstvu

Dinamične promjene na globalnom tržištu, porast konkurencije i promjene u poslovanju stvaraju nove izazove za OPG-e, mala i srednja poduzeća. Struktura poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj koju uglavnom čine mala obiteljska gospodarstava sa slabom međusobnom povezanošću i malim brojem zadruga ukazuje na slabu suradnju proizvođača. Cilj ove mjere je potaknuti udruživanje proizvođača i prerađivača koji individualno ne uspijevaju biti konkurentni. Potpora se daje kako bi se olakšalo osnivanje zadruga, udruga i klastera i daljnje poslovanje te prilagodba zakonskim propisima i zahtjevima tržišta i to tijekom maksimalno tri godine,a najveći iznos je 200.000 eura za trogodišnje razdoblje.

Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poduzetništva

Podmjera 1 – Potpora mladim poljoprivrednicima za osnivanje gospodarstva

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe koje su u trenutku podnošenja prijave mlađe od 40 godina, posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i sposobnosti i prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo. Dodjeljuje se u razdoblju od najviše pet godina od godine kada je gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s novim nositeljem gospodarstva, najmanje u dvije rate uz uvjetovanje isplate zadnje rate nakon dokaza provedbe ciljeva koje je korisnik iznio u poslovnom planu. Potpora je u rasponu 3500 i 70.000 eura.

Podmjera 2 – Pokretanje nepoljoprivrednih aktivnosti

Korisnici su mikro i mali gospodarski subjekti koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao obrti, zadruge i d.o.o. čiji su osnivači fizičke osobe. Prihvatljiva ulaganja obuhvaćaju pokretanje nepoljoprivrednih aktivnosti u ruralnom području u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Potpora se daje paušalno, na osnovu poslovnog plana u periodu od najviše pet godina od godine kada je gospodarstvo osnovano, najmanje u dvije rate, uz uvjetovanje isplate zadnje rate nakon dokaza provedbe ciljeva koje je korisnik dao u poslovnom planu. Može se dobiti od 3500 do 70.000 eura.

Podmjera 3 - Razvoj malih gospodarstava

Prihvatljivi su svi sektori poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi. Potpora se daje paušalno, na osnovu poslovnog plana u razdoblju od najviše pet godina od godine kada je gospodarstvo osnovano, najmanje u dvije rate, uz uvjetovanje isplate zadnje rate nakon dokaza provedbe ciljeva koje je korisnik postavio u poslovnom planu te iznosi od 3500 do 15.000 eura.

Podmjera 4 - Razvoj postojećih nepoljoprivrednih aktivnosti

Za mikro i male gospodarske subjekte koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao obrti, zadruge i d.o.o. čiji su osnivači fizičke osobe. Prihvatljiva su ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti u ruralnom području u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti uključujući i preradu i trženje. Dopušteni troškovi obuhvaćaju materijalna ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili kupnju, uključujući najam nepokretne imovine, kupnju ili najam nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine. Pokriva i nematerijalna ulaganja: autorska prava, zaštitne znakove ili zaštitne postupke. Minimalna potpora po investiciji je 3500 eura, maksimalna 200.000 eura u tri kalendarske godine, odnosno tijekom programskog razdoblja po korisniku i ovoj mjeri iznosi 500.000 eura.

Proizvodi s oznakom kvalitete

Cilj je potaknuti proizvođače na poboljšanje kakvoće proizvoda čime se doprinosi povećanju dodane vrijednosti jer takvi proizvodi spadaju u višu cjenovnu kategoriju. Potpora će stoga pokriti više troškove proizvodnje sve dok se ti troškovi odražavaju na višu cijenu tih proizvoda na tržištu. Korisnici su poljoprivredna gospodarstva koja koriste zaštitni znak ili oznaku kakvoće (oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla, oznaka tradicionalnog ugleda) na proizvodima, ekološki poljoprivredni proizvođači, grupe proizvođača u sektoru vinarstva te grupe proizvođača jakih alkoholnih pića i korisnici registrirane zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića. Maksimalni iznos potpore ne prelazi 3000 eura godišnje po gospodarstvu i dodjeljivat će se do pet godina.

Ulaganja u imovinu

Podmjera 1 - Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Namijenjena je poljoprivrednim gospodarstvima za nove objekte i pripadajuću infrastrukturu, mehanizaciju, gospodarska vozila, strojeve i opremu uključujući tehnološku i informatičku opremu koja služi poboljšanju konkurentnosti u bilinogojstvu, stočarstvu i s njima povezanim uslužnim djelatnostima te za kupnju zemljišta radi realizacije projekta. Uključuje i nematerijalna ulaganja u računalne programe te ostala poput usluga arhitekata, geodeta, konzultanata, kao i studije izvedivosti, patente i licence. Minimalna potpora je 3500 eura, maksimalna po investiciji 1,5 milijun eura, a tijekom programskog razdoblja maksimum po korisniku u ovoj podmjeri je tri milijuna eura.

Podmjera 2 - Prerada, razvoj i trženje proizvoda

Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, zadruge i trgovačka društva koja se bave preradom proizvoda. Dopuštena su ulaganja u objekte i pripadajuću infrastrukturu, mehanizaciju, gospodarska vozila, strojeve, opremu uključujući tehnološku i informatičku opremu, te za marketing proizvoda, no isključuje pamuk i proizvode ribarstva. Minimalna vrijednost potpore po investiciji iznosi 3500 eura, maksimalna 1,8 milijuna eura, a tijekom programskog razdoblja korisnik po ovoj podmjeri može najviše dobiti četiri milijuna eura.

Podmjera 3 - Razvoj i unapređenje infrastrukture za navodnjavanje

Korisnici su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Minimalna vrijednost potpore po investiciji iznosi 100.000 eura, maksimalna pet milijuna eura dok ograničenje po korisniku za cijelo programsko razdoblje je 15 milijuna eura. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za neprofitne investicije. Plaćanja mogu biti u ratama. Korisnik može tražiti avansna plaćanja do 50% potpore.

Podmjera 4 - Ulaganja u neproizvodne investicije

Mogu se javiti jedinice lokalne samouprave, tijela javnih ovlasti kao fakulteti, nacionalni parkovi, parkovi prirode i slično. Prihvatljiva ulaganja su istraživački i edukacijski objekti i ostala neproizvodna ulaganja povezana s agro-okolišnim ciljevima unutar ovog programa, uključujući očuvanje bioraznolikosti vrsti i staništa kao i očuvanje Natura 2000 područja. Minimalna potpora po investiciji iznosi 3500 eura, maksimalna 30.000 eura. Plaćanja mogu biti u ratama. Avansno korisnici mogu idobiti do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Obnova zbog elementarnih i prirodnih nepogoda

S obzirom na velike materijalne štete koje elementarne nepogode uzrokuju u poljoprivrednoj proizvodnji cilj je ove mjere ulaganje u prevenciju i smanjenje/ograničavanje njihovog utjecaja kao i obnavljanje potencijala poljoprivredne proizvodnje oštećenih u prirodnim katastrofama. Korisnici su OPG, pravne i fizičke osobe, poljoprivrednici ili skupine (zadruge, udruge) poljoprivrednika. Visina potpore može biti 80% od vrijednosti prihvatljivog troška namijenjenog radovima na prevenciji za jedno poljoprivredno gospodarstvo, ali i 100% od vrijednosti prihvatljivog troška namijenjenog radovima na prevenciji za zajednička ulaganja više korisnika.